Prezentare

Directia Judeteana pentru  Cultura  Constanta  este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, al Ministerului Culturii.

 

                       Directia îndeplineste, la nivelul judetului Constanta , atributiile Ministerului Culturii  în domeniul culturii si  protejarii patrimoniului cultural national.

 

                       Directia este organizata si functioneaza potrivit prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National  modificata si completata prin  Hotarârea Guvernului  nr. 21 din 16 ianuarie 2013 si în conformitate cu legislatia româna în vigoare .Principalele atributii: 

        1.Directiile judetene pentru cultura, îndeplinesc atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national;

      2. colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;
     3. participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
     4. solicita si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii , de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;
    5. controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National,în conditiile si la termenele stabilite prin lege;
   6. îndeplinesc orice alte atributii stabilite de Ministerul Culturii,  potrivit legii.
   Structurile organizatorice, regulamentele de organizare si functionare, precum si statele de functii pentru institutiile publice subordonate se aproba prin ordin al Ministrului Culturii, daca legea nu dispune altfel.Ultima actualizare: 14.07.2015
Lista completa